GWARANCJA

Gwarancja 5 lat na pompy ciepła TICA

Gwarancja TICA obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Odpowiedzialność z tytułu udzielonej gwarancji nie obejmuje szkód spowodowanych przez:

  • Zniszczenie wskutek niedbalstwa lub umyślnego działania;
  • Działanie czynników zewnętrznych takich jak ogień, woda, sole, ługi, kwasy;
  • Uszkodzenia spowodowane niewłaściwym transportem i montażem;
  • Naprawy wykonane przez osoby bez kwalifikacji;
  • Stosowanie części innych producentów bez zgody TICA Poland sp. z o.o.
  • Wykupując opcje gwarancji 5 letniej, klient jest zobowiązany dostarczyć do TICA Poland Sp. z o.o. wypełniony formularz gotowości do pierwszego uruchomienia, będący jednocześnie formularzem zamówienia gwarancji.
  • Zleceniodawca potwierdza, że wszystkie prace wstępne potrzebne do pierwszego uruchomienia zostały przeprowadzone, sprawdzone i zakończone.
  • Przedłużenie gwarancji dla pompy ciepła do 60 miesięcy od daty pierwszego uruchomienia, jednak maksymalnie 62

miesięcy od dostawy z TICA Poland Sp. z o.o., udzielane jest zgodnie z następującymi warunkami:

1. Warunkiem otrzymania przedłużonej gwarancji jest odpłatne pierwsze uruchomienie w czasie pracy sprężarki poniżej 170 godzin.

1.2. Przy wyborze opcji przedłużenia gwarancji warunkiem udzielenia 5-letniej gwarancji jest wykonywanie corocznych płatnych przeglądów pompy ciepła. Wymagana ilość przeglądów w czasie obowiązywania 5-letniej gwarancji to 4. Koszt przeglądów według taryfikatora TICA Poland Sp. z o.o.

2. Zlecenie odpłatnego pierwszego uruchomienia dokonywane jest na piśmie do TICA Poland Sp. z o.o., info@ticapoland.pl

3. Usuwanie usterek w instalacji stanowią usługi dodatkowe.

4. Usługi związane z integracja dodatkowych źródeł ciepła, kontroli systemu ogrzewania/ chłodzenia zostaną rozliczone według nakładu.

5. Potwierdzenie przedłużenia okresu gwarancji wysyłane jest przez TICA Poland Sp. z o.o. odbiorcy rachunku po zakończeniu pierwszego uruchomienia oraz przekazaniu protokołu uruchomienia.

6. Przedłużenie gwarancji zostanie udzielone po dokonaniu pełnej płatności ryczałtu za uruchomienie oraz po usunięciu wszelkich usterek, odnotowanych w protokołie uruchomienia.

7. Uruchomienie pompy ciepła obiegu grzewczego/ chłodzenia nie oznacza przejęcia odpowiedzialności przez producenta pompy ciepła za prawidłowe planowanie, dobór pod względem wielkości oraz realizacje całej instalacji.

8. Ustawień instalacji grzewczej musi dokonać monter instalacji ogrzewania. Czynności te należy wykonać dopiero po wyschnięciu wylewki i dlatego nie wchodzą one w zakres uruchomienia.

9. Przy uruchamianiu powinien być obecny zleceniodawca / instalator systemu.

Koszt przeglądów:

Model

Pierwsze uruchomienie

Cena netto PLN

Wykonanie podłączeń chłodniczych

Cena netto PLN

Coroczny przegląd

Cena netto PLN

Przegląd do ciepłej wody użytkowej

Cena netto PLN

1

TSCA/I 120 FHL

Cena dojazdu

800.0 + dojazd

450.0 + dojazd

400.0 + dojazd

2

TSCA/I 140 FHL

Cena dojazdu

800.0 + dojazd

450.0 + dojazd

400.0 + dojazd

3

TSCA/I 160 FHL

Cena dojazdu

800.0 + dojazd

450.0 + dojazd

400.0 + dojazd

4

TSCA/I 120 FHLD

Cena dojazdu

800.0 + dojazd

450.0 + dojazd

400.0 + dojazd

5

TSCA/I 140 FHLD

Cena dojazdu

800.0 + dojazd

450.0 + dojazd

400.0 + dojazd

6

TSCA/I 160 FHLD

Cena dojazdu

800.0 + dojazd

450.0 + dojazd

400.0 + dojazd

Dojazd do klienta 1.0 PLN / km

W sprawach nieuregulowanych niniejszymi Warunkami Gwarancji stosuje się odpowiednie przepisy prawa, w tym kodeksu cywilnego.